A   través   del   present   avís,   el   Centre   Catòlic   de   Sants   informa   els   usuaris   de   la   Web   www.ccsants.cat,   en   compliment   del   Reglament   (UE)   2016/679 del   Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d’abril   de   2016   (Reglament   General   de   Protecció   de   Dades)   i   altra   normativa   d’aplicació,   de   la   seva política   de   protecció   de   dades   personals   amb   la   finalitat   que   aquests   decideixin   de   forma   expressa,   lliure   i   voluntària,   facilitar   al   Centre   Catòlic   de Sants les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació de l’Entitat. Informació relativa al tractament de les dades personals Identificació   del   responsable:    Centre   Catòlic   de   Sants,   amb   domicili   a   C/d’Antoni   de   Capmany,   72-76   de   Barcelona,   amb   número   de   NIF: G09942533, inscrita al Registre d’Associacions  número 126 del registre de Barcelona. Correu electrònic de contacte     info@ccsants.cat . Finalitat del tractament: Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats: Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat. Donar assessorament i suport a les persones interessades. Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir. Gestió, administració, informació, prestació i millora de les activitats i esdeveniments que l’usuari pugui realitzar. Comunicacions comercials relatives a les nostres activitats. Les   dades   personals   proporcionades   es   conservaran   mentre   es   mantingui   la   relació   mercantil,   l’interessat   no   sol·liciti   la   seva   supressió   o   siguin necessàries   per   les   finalitats   del   tractament.   No   procedirà   la   destrucció   de   les   dades   quan   existeixi   una   previsió   legal   que   exigeixi   la   seva conservació,   en   aquest   cas   es   procedirà   al   bloqueig   de   les   dades,   conservant-se   únicament   a   la   disposició   de   les Administracions   públiques,   Jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. En   l’actualitat   no   es   procedeix   a   realitzar   cap   tipus   de   decisions   automatitzades,   inclosa   l’elaboració   de   perfils,   sobre   la   base   de   les   seves   dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ. Legitimació del tractament: Tot   tractament   realitzat   sobre   les   seves   dades   personals   ha   estat   consentit   per   vostè   de   manera   prèvia   i   expressa. Amb   caràcter   previ   se   li   informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat. Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document. Destinataris, cessions i transferències de dades: Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal. Les   seves   dades   no   seran   transferides   a   països   fora   de   la   Unió   Europea   si   no   fos   indispensable   per   al   compliment   de   les   finalitats   i   vostè   ens autoritzi de forma prèvia i expressa. Drets dels interessats: Podrà   exercir   en   qualsevol   moment   els   drets   que   es   detallen   a   continuació,   mitjançant   correu   postal   al   Centre   Catòlic   de   Sants,   c/d’Antoni   de Capmany,   72-76,   08014   de   Barcelona;   o   mitjançant   correu   electrònic   a   info@ccsants.cat.   La   sol·licitud   haurà   de   contenir   el   nom,   cognoms   i   la documentació   que   acrediti   la   identitat   de   l’interessat   o   del   seu   representant   legal,   així   com   document   acreditatiu   de   la   representació,   petició   en   la qual   es   concreti   la   sol·licitud,   domicili   a   l’efecte   de   notificacions,   data   i   signatura   del   sol·licitant   i   documents   acreditatius   de   la   petició   que   formula.   Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Els drets dels interessats són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és: Dret d’accés : L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   del   responsable   del   tractament   confirmació   de   si   s’estan   tractant   o   no   dades   personals   que   el   concerneixen   i,   en   tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: 1 . a) les finalitats del tractament 2 . b) les categories de dades personals que es tractin 3 . c)   els   destinataris   o   les   categories   de   destinataris   als   quals   s’han   comunicat   o   seran   comunicats   les   dades   personals,   en   particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals 4 . d)   de   ser   possible,   el   termini   previst   de   conservació   de   les   dades   personals   o,   de   no   ser   possible,   els   criteris   utilitzats   per   determinar   aquest termini 5 . i)   l’existència   del   dret   a   sol·licitar   del   responsable   la   rectificació   o   supressió   de   dades   personals   o   la   limitació   del   tractament   de   dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament 6 . f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 7 . g) quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen 8 . h)   l’existència   de   decisions   automatitzades,   inclosa   l’elaboració   de   perfils,   al   fet   que   es   refereix   l’article   22,   apartats   1   i   4,   i,   almenys   en aquests   casos,   informació   significativa   sobre   la   lògica   aplicada,   així   com   la   importància   i   les   conseqüències   previstes   d’aquest   tractament per a l’interessat. Quan   es   transfereixin   dades   personals   a   un   tercer   país   o   a   una   organització   internacional,   l’interessat   tindrà   dret   a   ser   informat   de   les   garanties adequades   en   virtut   de   l’article   46   relatives   a   la   transferència.   El   responsable   del   tractament   facilitarà   una   còpia   de   les   dades   personals   objecte   de tractament.    El    responsable    podrà    percebre    per    qualsevol    altra    còpia    sol·licitada    per    l’interessat    un    cànon    raonable    basat    en    els    costos administratius.   Quan   l’interessat   presenti   la   sol·licitud   per   mitjans   electrònics,   i   tret   que   aquest   sol·liciti   que   es   faciliti   d’una   altra   manera,   la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú. Dret de rectificació: L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   sense   dilació   indeguda   del   responsable   del   tractament   la   rectificació   de   les   dades   personals   inexactes   que   el concerneixin.   Tenint   en   compte   les   finalitats   del   tractament,   l’interessat   tindrà   dret   a   que   es   completin   les   dades   personals   que   siguin   incomplets, fins i tot mitjançant una declaració addicional. Dret de supressió : L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   sense   dilació   indeguda   del   responsable   del   tractament   la   supressió   de   les   dades   personals   que   el   concerneixin,   el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 1 . a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera 2 . b)   l’interessat   retiri   el   consentiment   en   què   es   basa   el   tractament   de   conformitat   amb   l’article   6,   apartat   1,   lletra   a),   o   l’article   9,   apartat   2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic 3 . c)   l’interessat   s’oposi   al   tractament   conformement   a   l’article   21,   apartat   1,   i   no   prevalguin   altres   motius   legítims   per   al   tractament,   o l’interessat s’oposi al tractament conformement a l’article 21, apartat 2 4 . d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament 5 . i)   les   dades   personals   hagin   de   suprimir-se   pel   compliment   d’una   obligació   legal   establerta   en   el   Dret   de   la   Unió   o   dels   Estats   membres   que s’apliqui al responsable del tractament 6 . f) les dades personals s’hagin obtingut amb relació a l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1 Quan   el   responsable   hagi   fet   públiques   les   dades   personals   de   les   quals   l’interessat   ha   exercit   el   seu   dret   de   supressió,   el   responsable   haurà d’adoptar,   atenent   la   tecnologia   disponible   i   el   cost   de   la   seva   aplicació,   les   mesures   raonables   per   comunicar   als   tercers   que   estiguin   tractant aquesta   informació   de   la   sol·licitud   de   supressió   de   les   dades,   així   com   de   qualsevol   enllaç   a   aquestes   dades   o   a   qualsevol   còpia   o   rèplica d’aquestes. Aquest   dret   es   veurà   limitat   per   altres   drets   tals   com   el   dret   a   la   llibertat   d’expressió   i   informació,   pel   compliment   d’alguna   obligació   legal,   o   quan existeixin raons d’interès públic. Dret a la limitació del tractament : L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   del   responsable   del   tractament   la   limitació   del   tractament   de   les   dades   quan   es   compleixi   alguna   de   les   condicions següents: 1 . a) l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes 2 . b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús 3 . c)   el   responsable   ja   no   necessiti   les   dades   personals   per   les   finalitats   del   tractament,   però   l’interessat   els   necessiti   per   la   formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions 4 . d)   l’interessat   s’hagi   oposat   al   tractament   en   virtut   de   l’article   21,   apartat   1,   mentre   es   verifica   si   els   motius   legítims   del   responsable   prevalen sobre els de l’interessat Quan   el   tractament   de   dades   personals   s’hagi   limitat   en   virtut   de   l’apartat   1,   aquestes   dades   només   podran   ser   objecte   de   tractament,   amb excepció   de   la   seva   conservació,   amb   el   consentiment   de   l’interessat   o   per   a   la   formulació,   l’exercici   o   la   defensa   de   reclamacions,   o   amb   la intenció   de   la   protecció   dels   drets   d’una   altra   persona   física   o   jurídica   o   per   raons   d’interès   públic   important   de   la   Unió   o   d’un   determinat   Estat membre. Tot   interessat   que   hagi   obtingut   la   limitació   del   tractament   conformement   a   l’apartat   1   serà   informat   pel   responsable   abans   de   l’aixecament d’aquesta limitació. Dret d’oposició : L’interessat   tindrà   dret   a   oposar-se   a   qualsevol   moment,   per   motius   relacionats   amb   la   seva   situació   particular,   al   fet   que   dades   personals   que   el concerneixin   siguin   objecte   d’un   tractament   basat   en   el   qual   es   disposa   en   l’article   6,   apartat   1,   lletres   i)   o   f),   inclosa   l’elaboració   de   perfils   sobre   la base d’aquestes disposicions. El   responsable   del   tractament   deixarà   de   tractar   les   dades   personals,   tret   que   acrediti   motius   legítims   imperiosos   per   al   tractament   que   prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan   el   tractament   de   dades   personals   tingui   per   objecte   el   màrqueting   directe,   l’interessat   tindrà   dret   a   oposar-se   a   tot   moment   al   tractament   de les dades personals que el concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting. Quan l’interessat s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats. Quan   les   dades   personals   es   tractin   amb   finalitats   de   recerca   científica   o   històrica   o   finalitats   estadístiques   de   conformitat   amb   l’article   89,   apartat   1, l’interessat   tindrà   dret,   per   motius   relacionats   amb   la   seva   situació   particular,   a   oposar-se   al   tractament   de   dades   personals   que   el   concerneixin,   tret que sigui necessari pel compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic. Dret de portabilitat de dades: L’interessat   tindrà   dret   a   rebre   les   dades   personals   que   li   afectin,   que   hagi   facilitat   a   un   responsable   del   tractament,   en   un   format   estructurat,   d’ús comú   i   lectura   mecànica,   i   a   transmetre’ls   a   un   altre   responsable   del   tractament   sense   que   ho   impedeixi   el   responsable   al   qual   li   hagués   facilitat, quan: 1 . a)   el   tractament   estigui   basat   en   el   consentiment   conformement   a   l’article   6,   apartat   1,   lletra   a),   o   l’article   9,   apartat   2,   lletra   a),   o   en   un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i 2 . b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. 2.A   l’exercir   el   seu   dret   a   la   portabilitat   de   les   dades   d’acord   amb   l’apartat   1,   l’interessat   tindrà   dret   a   que   les   dades   personals   es   transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible. L’exercici   del   dret   esmentat   a   l’apartat   1   del   present   article   s’entendrà   sense   perjudici   de   l’article   17.   Tal   dret   no   s’aplicarà   al   tractament   que   sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El   responsable   del   tractament   comunicarà   qualsevol   rectificació   o   supressió   de   dades   personals   o   limitació   del   tractament   efectuada   conformement a   l’article   16,   a   l’article   17,   apartat   1,   i   a   l’article   18   a   cadascun   dels   destinataris   als   quals   s’hagin   comunicat   les   dades   personals,   tret   que   sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita. Revocació   del   consentiment :   L’interessat,   que   en   el   seu   moment   hagués   atorgat   el   consentiment   per   tractar   les   seves   dades   personals,   podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat. L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent. Quan les dades personals vagin a ser tractades amb posterioritat amb finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem. Mesures   de   seguretat :   El   Responsable   del   Tractament   manifesta   que   ha   adoptat   les   mesures   d’índole   tècnica   i   organitzativa   necessàries   per garantir   la   seguretat   de   les   dades   i   evitar   la   seva   alteració,   pèrdua,   tractament   o   accés   no   autoritzat,   tenint   en   compte   l’estat   de   la   tecnologia,   la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. El   Web   www.ccsants.cat   conté   enllaços   a   altres   pàgines   Web   que   puguin   resultar   d’interès   per   als   usuaris.   El   Centre   Catòlic   de   Sants   no   assumeix cap   responsabilitat   sobre   aquests   enllaços,   sense   que   es   pugui   donar   cap   garantia   en   el   compliment   de   polítiques   de   privacitat   adequades,   per   la qual   cosa   l’usuari   accedeix   al   contingut   de   les   referides   pàgines   Web   en   les   condicions   d’ús   que   es   fixin   en   les   mateixes   i   sota   la   seva   exclusiva responsabilitat. Si   té   algun   dubte,   qüestió   o   recomanació   sobre   la   nostra   Política   de   Privacitat,   poden   dirigir-se   a   través   de   correu   electrònic   a   la   següent   adreça: info@ccsants.cat .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
scripts para webamsters
POLÍTICA DE PRIVACITAT
CONTACTE CONTACTE ACTIVITATS ACTIVITATS
A   través   del   present   avís,   el   Centre   Catòlic   de   Sants   informa   els   usuaris de    la    Web    www.ccsants.cat,    en    compliment    del    Reglament    (UE) 2016/679   del   Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d’abril   de   2016 (Reglament   General   de   Protecció   de   Dades)   i   altra   normativa   d’aplicació, de   la   seva   política   de   protecció   de   dades   personals   amb   la   finalitat   que aquests    decideixin    de    forma    expressa,    lliure    i    voluntària,    facilitar    al Centre   Catòlic   de   Sants   les   dades   personals   que   els   són   sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació de l’Entitat. Informació relativa al tractament de les dades personals Identificació   del   responsable:    Centre   Catòlic   de   Sants,   amb   domicili   a C/d’Antoni    de    Capmany,    72-76    de    Barcelona,    amb    número    de    NIF: G09942533,   inscrita   al   Registre   d’Associacions      número   126   del   registre de Barcelona. Correu electrònic de contacte     info@ccsants.cat . Finalitat del tractament: Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats: Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat. Donar assessorament i suport a les persones interessades. Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir. Gestió,     administració,     informació,     prestació     i     millora     de     les activitats i esdeveniments que l’usuari pugui realitzar. Comunicacions comercials relatives a les nostres activitats. Les     dades     personals     proporcionades     es     conservaran     mentre     es mantingui   la   relació   mercantil,   l’interessat   no   sol·liciti   la   seva   supressió   o siguin    necessàries    per    les    finalitats    del    tractament.    No    procedirà    la destrucció   de   les   dades   quan   existeixi   una   previsió   legal   que   exigeixi   la seva   conservació,   en   aquest   cas   es   procedirà   al   bloqueig   de   les   dades, conservant-se     únicament     a     la     disposició     de     les     Administracions públiques,     Jutges     i     Tribunals,     per     l’atenció     de     les     possibles responsabilitats   nascudes   del   tractament,   durant   el   termini   de   prescripció d’aquestes. En    l’actualitat    no    es    procedeix    a    realitzar    cap    tipus    de    decisions automatitzades,    inclosa    l’elaboració    de    perfils,    sobre    la    base    de    les seves   dades   personals.   En   el   cas   en   què   en   un   futur   s’anessin   a   realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ. Legitimació del tractament: Tot    tractament    realitzat    sobre    les    seves    dades    personals    ha    estat consentit   per   vostè   de   manera   prèvia   i   expressa. Amb   caràcter   previ   se   li informa   de   tots   aquells   extrems   exigits   per   la   Llei   perquè   pugui   prestar un consentiment informat. Podrà    revocar    aquest    consentiment    a    qualsevol    moment    tal    com    es detalla més endavant en el present document. Destinataris, cessions i transferències de dades: Les    seves    dades    no    seran    cedides    tret    que    siguin    estrictament indispensable    pel    compliment    de    les    finalitats    anteriorment    dites    o obligació legal. Les   seves   dades   no   seran   transferides   a   països   fora   de   la   Unió   Europea si   no   fos   indispensable   per   al   compliment   de   les   finalitats   i   vostè   ens autoritzi de forma prèvia i expressa. Drets dels interessats: Podrà    exercir    en    qualsevol    moment    els    drets    que    es    detallen    a continuació,    mitjançant    correu    postal    al    Centre    Catòlic    de    Sants, c/d’Antoni   de   Capmany,   72-76,   08014   de   Barcelona;   o   mitjançant   correu electrònic   a   info@ccsants.cat.   La   sol·licitud   haurà   de   contenir   el   nom, cognoms   i   la   documentació   que   acrediti   la   identitat   de   l’interessat   o   del seu     representant     legal,     així     com     document     acreditatiu     de     la representació,    petició    en    la    qual    es    concreti    la    sol·licitud,    domicili    a l’efecte    de    notificacions,    data    i    signatura    del    sol·licitant    i    documents acreditatius   de   la   petició   que   formula.   Si   la   sol·licitud   no   reuneix   els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Els    drets    dels    interessats    són:    d’accés,    de    rectificació,    limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és: Dret d’accés : L’interessat     tindrà     dret     a     obtenir     del     responsable     del     tractament confirmació    de    si    s’estan    tractant    o    no    dades    personals    que    el concerneixen   i,   en   tal   cas,   dret   d’accés   a   les   dades   personals   i   a   la següent informació: 1 . a) les finalitats del tractament 2 . b) les categories de dades personals que es tractin 3 . c)   els   destinataris   o   les   categories   de   destinataris   als   quals   s’han comunicat   o   seran   comunicats   les   dades   personals,   en   particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals 4 . d)   de   ser   possible,   el   termini   previst   de   conservació   de   les   dades personals    o,    de    no    ser    possible,    els    criteris    utilitzats    per determinar aquest termini 5 . i)   l’existència   del   dret   a   sol·licitar   del   responsable   la   rectificació   o supressió   de   dades   personals   o   la   limitació   del   tractament   de dades   personals   relatives   a   l’interessat,   o   a   oposar-se   a   aquest tractament 6 . f)   el   dret   a   presentar   una   reclamació   davant   una   autoritat   de control 7 . g)   quan   les   dades   personals   no   s’hagin   obtingut   de   l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen 8 . h)   l’existència   de   decisions   automatitzades,   inclosa   l’elaboració de   perfils,   al   fet   que   es   refereix   l’article   22,   apartats   1   i   4,   i, almenys    en    aquests    casos,    informació    significativa    sobre    la lògica    aplicada,    així    com    la    importància    i    les    conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat. Quan    es    transfereixin    dades    personals    a    un    tercer    país    o    a    una organització   internacional,   l’interessat   tindrà   dret   a   ser   informat   de   les garanties   adequades   en   virtut   de   l’article   46   relatives   a   la   transferència. El   responsable   del   tractament   facilitarà   una   còpia   de   les   dades   personals objecte   de   tractament.   El   responsable   podrà   percebre   per   qualsevol   altra còpia   sol·licitada   per   l’interessat   un   cànon   raonable   basat   en   els   costos administratius.    Quan    l’interessat    presenti    la    sol·licitud    per    mitjans electrònics,   i   tret   que   aquest   sol·liciti   que   es   faciliti   d’una   altra   manera,   la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú. Dret de rectificació: L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   sense   dilació   indeguda   del   responsable del   tractament   la   rectificació   de   les   dades   personals   inexactes   que   el concerneixin.   Tenint   en   compte   les   finalitats   del   tractament,   l’interessat tindrà    dret    a    que    es    completin    les    dades    personals    que    siguin incomplets, fins i tot mitjançant una declaració addicional. Dret de supressió : L’interessat   tindrà   dret   a   obtenir   sense   dilació   indeguda   del   responsable del   tractament   la   supressió   de   les   dades   personals   que   el   concerneixin, el    qual    estarà    obligat    a    suprimir    sense    dilació    indeguda    les    dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 1 . a)   les   dades   personals   ja   no   siguin   necessaris   en   relació   amb   les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera 2 . b)   l’interessat   retiri   el   consentiment   en   què   es   basa   el   tractament de   conformitat   amb   l’article   6,   apartat   1,   lletra   a),   o   l’article   9, apartat   2,   lletra   a),   i   aquest   no   es   basa   en   un   altre   fonament jurídic 3 . c)   l’interessat   s’oposi   al   tractament   conformement   a   l’article   21, apartat   1,   i   no   prevalguin   altres   motius   legítims   per   al   tractament, o   l’interessat   s’oposi   al   tractament   conformement   a   l’article   21, apartat 2 4 . d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament 5 . i)   les   dades   personals   hagin   de   suprimir-se   pel   compliment   d’una obligació   legal   establerta   en   el   Dret   de   la   Unió   o   dels   Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament 6 . f)   les   dades   personals   s’hagin   obtingut   amb   relació   a   l’oferta   de serveis   de   la   societat   de   la   informació   esmentats   en   l’article   8, apartat 1 Quan   el   responsable   hagi   fet   públiques   les   dades   personals   de   les   quals l’interessat   ha   exercit   el   seu   dret   de   supressió,   el   responsable   haurà d’adoptar,   atenent   la   tecnologia   disponible   i   el   cost   de   la   seva   aplicació, les   mesures   raonables   per   comunicar   als   tercers   que   estiguin   tractant aquesta   informació   de   la   sol·licitud   de   supressió   de   les   dades,   així   com de   qualsevol   enllaç   a   aquestes   dades   o   a   qualsevol   còpia   o   rèplica d’aquestes. Aquest   dret   es   veurà   limitat   per   altres   drets   tals   com   el   dret   a   la   llibertat d’expressió   i   informació,   pel   compliment   d’alguna   obligació   legal,   o   quan existeixin raons d’interès públic. Dret a la limitació del tractament : L’interessat    tindrà    dret    a    obtenir    del    responsable    del    tractament    la limitació   del   tractament   de   les   dades   quan   es   compleixi   alguna   de   les condicions següents: 1 . a)   l’interessat   impugni   l’exactitud   de   les   dades   personals,   durant un   termini   que   permeti   al   responsable   verificar   l’exactitud   de   les mateixes 2 . b)   el   tractament   sigui   il·lícit   i   l’interessat   s’oposi   a   la   supressió   de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús 3 . c)   el   responsable   ja   no   necessiti   les   dades   personals   per   les finalitats    del    tractament,    però    l’interessat    els    necessiti    per    la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions 4 . d)   l’interessat   s’hagi   oposat   al   tractament   en   virtut   de   l’article   21, apartat     1,     mentre     es     verifica     si     els     motius     legítims     del responsable prevalen sobre els de l’interessat Quan   el   tractament   de   dades   personals   s’hagi   limitat   en   virtut   de   l’apartat 1,    aquestes    dades    només    podran    ser    objecte    de    tractament,    amb excepció   de   la   seva   conservació,   amb   el   consentiment   de   l’interessat   o per   a   la   formulació,   l’exercici   o   la   defensa   de   reclamacions,   o   amb   la intenció   de   la   protecció   dels   drets   d’una   altra   persona   física   o   jurídica   o per   raons   d’interès   públic   important   de   la   Unió   o   d’un   determinat   Estat membre. Tot   interessat   que   hagi   obtingut   la   limitació   del   tractament   conformement a    l’apartat    1    serà    informat    pel    responsable    abans    de    l’aixecament d’aquesta limitació. Dret d’oposició : L’interessat    tindrà    dret    a    oposar-se    a    qualsevol    moment,    per    motius relacionats   amb   la   seva   situació   particular,   al   fet   que   dades   personals que   el   concerneixin   siguin   objecte   d’un   tractament   basat   en   el   qual   es disposa   en   l’article   6,   apartat   1,   lletres   i)   o   f),   inclosa   l’elaboració   de perfils sobre la base d’aquestes disposicions. El   responsable   del   tractament   deixarà   de   tractar   les   dades   personals,   tret que   acrediti   motius   legítims   imperiosos   per   al   tractament   que   prevalguin sobre   els   interessos,   els   drets   i   les   llibertats   de   l’interessat,   o   per   la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan   el   tractament   de   dades   personals   tingui   per   objecte   el   màrqueting directe,   l’interessat   tindrà   dret   a   oposar-se   a   tot   moment   al   tractament   de les   dades   personals   que   el   concerneixin,   inclosa   l’elaboració   de   perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting. Quan    l’interessat    s’oposi    al    tractament    amb    finalitats    de    màrqueting directe,   les   dades   personals   deixaran   de   ser   tractades   per   a   aquestes finalitats. Quan   les   dades   personals   es   tractin   amb   finalitats   de   recerca   científica   o històrica   o   finalitats   estadístiques   de   conformitat   amb   l’article   89,   apartat 1,   l’interessat   tindrà   dret,   per   motius   relacionats   amb   la   seva   situació particular,    a    oposar-se    al    tractament    de    dades    personals    que    el concerneixin,    tret    que    sigui    necessari    pel    compliment    d’una    missió realitzada per raons d’interès públic. Dret de portabilitat de dades: L’interessat   tindrà   dret   a   rebre   les   dades   personals   que   li   afectin,   que hagi   facilitat   a   un   responsable   del   tractament,   en   un   format   estructurat, d’ús   comú   i   lectura   mecànica,   i   a   transmetre’ls   a   un   altre   responsable   del tractament   sense   que   ho   impedeixi   el   responsable   al   qual   li   hagués facilitat, quan: 1 . a)   el   tractament   estigui   basat   en   el   consentiment   conformement   a l’article   6,   apartat   1,   lletra   a),   o   l’article   9,   apartat   2,   lletra   a),   o   en un contracte conformement a l’article 6, apartat 1, lletra b), i 2 . b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. 2.A   l’exercir   el   seu   dret   a   la   portabilitat   de   les   dades   d’acord   amb   l’apartat 1,    l’interessat    tindrà    dret    a    que    les    dades    personals    es    transmetin directament    de    responsable    a    responsable    quan    sigui    tècnicament possible. L’exercici   del   dret   esmentat   a   l’apartat   1   del   present   article   s’entendrà sense   perjudici   de   l’article   17.   Tal   dret   no   s’aplicarà   al   tractament   que sigui    necessari    per    al    compliment    d’una    missió    realitzada    en    interès públic    o    en    l’exercici    de    poders    públics    conferits    al    responsable    del tractament. El    responsable    del    tractament    comunicarà    qualsevol    rectificació    o supressió    de    dades    personals    o    limitació    del    tractament    efectuada conformement   a   l’article   16,   a   l’article   17,   apartat   1,   i   a   l’article   18   a cadascun    dels    destinataris    als    quals    s’hagin    comunicat    les    dades personals,   tret   que   sigui   impossible   o   exigeixi   un   esforç   desproporcionat. El    responsable    informarà    l’interessat    sobre    aquests    destinataris,    si aquest així ho sol·licita. Revocació    del    consentiment :    L’interessat,    que    en    el    seu    moment hagués   atorgat   el   consentiment   per   tractar   les   seves   dades   personals, podrà     igualment     retirar-ho     amb     igual     facilitat.     La     retirada     del consentiment    no    comportarà    la    il·licitud    del    tractament    efectuat    amb anterioritat. L’interessat   tindrà   dret   a   presentar   una   reclamació   davant   l’Autoritat   de Control competent. Quan   les   dades   personals   vagin   a   ser   tractades   amb   posterioritat   amb finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem. Mesures   de   seguretat :   El   Responsable   del   Tractament   manifesta   que ha   adoptat   les   mesures   d’índole   tècnica   i   organitzativa   necessàries   per garantir   la   seguretat   de   les   dades   i   evitar   la   seva   alteració,   pèrdua, tractament    o    accés    no    autoritzat,    tenint    en    compte    l’estat    de    la tecnologia,   la   naturalesa   de   les   dades   emmagatzemades   i   els   riscos   als quals   es   troben   exposades,   ja   provinguin   de   l’acció   humana   o   del   mitjà físic o natural. El   Web   www.ccsants.cat   conté   enllaços   a   altres   pàgines   Web   que   puguin resultar   d’interès   per   als   usuaris.   El   Centre   Catòlic   de   Sants   no   assumeix cap   responsabilitat   sobre   aquests   enllaços,   sense   que   es   pugui   donar cap   garantia   en   el   compliment   de   polítiques   de   privacitat   adequades,   per la   qual   cosa   l’usuari   accedeix   al   contingut   de   les   referides   pàgines   Web en    les    condicions    d’ús    que    es    fixin    en    les    mateixes    i    sota    la    seva exclusiva responsabilitat. Si   té   algun   dubte,   qüestió   o   recomanació   sobre   la   nostra   Política   de Privacitat,   poden   dirigir-se   a   través   de   correu   electrònic   a   la   següent adreça: info@ccsants.cat .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
POLÍTICA DE PRIVACITAT
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat