1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   d'11   de   juliol,   de      Serveis      de      la      Societat      de      la      Informació      i     del      Comerç      Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la   informació   estan   obligats   a   posar   a   disposició   dels   consumidors   i usuaris, a continuació es reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el   Centre”)   amb      domicili      a      Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de Barcelona. CIF R0800198D. Telèfon de contacte 933325037. Adreça de contacte   info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén   regular   l'accés   i   l'ús   i,   en   general,   la   relació   entre   aquest   lloc   web accessible a l'adreça  www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i   suposa   l'acceptació   plena   per   l’esmentat   usuari   de   totes   i   cada   una   de les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre   l’accés   general   de   tots   els   usuaris   d’Internet,   a   la   informació   i   activitats pròpies o de tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran   trobar   sotmesos   a   unes   condicions      particulars      pròpies      que,      segons      els     casos,  substitueixen,  completen  i/o  modifiquen  les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i      sense      necessitat      de      cap      preavís,   qualsevol   modificació      o   actualització dels   continguts   i   serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de      quants      elements      integrin      el      disseny      i      configuració      del      seu      lloc     web. Per  tant,  cada  cop que l'usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari   es   compromet   a   utilitzar   el   web,   els   continguts   i   els   serveis   de   conformitat   amb   la   llei,   el   present   avís   legal,   els   bons   costums   i   l’ordre   públic. De   la   mateixa   manera,   l’usuari   s’obliga   a   no   utilitzar   el   lloc   web   o   els   continguts   i   serveis   que   es   prestin   a   través   d’aquest      amb      fins      o      efectes      il·lícits     o      contraris      al   contingut   del   present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o   drets   de   tercers,   o   que   d’alguna   manera   puguin   danyar,      inutilitzar      o      deteriorar     el web  o  els  seus  serveis,  o  impedir  una  normal  utilització  del web  per part d’altres usuaris. Així   mateix,   l’usuari   es   compromet   expressament   a   no   destruir,   alterar,   inutilitzar   o,   de   qualsevol   altra   manera,   danyar   les   dades,   els   programes   o   els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei   d’accés   mitjançant   el   consum   massiu   dels   recursos   informàtics   a   través   dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari   es   compromet   a   no   introduir   programes,   virus,   macros,   applets,   controls   Activex   o   qualsevol   altre   dispositiu   lògic   o   seqüència   de   caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi   hagi   productes   o   serveis   que   requereixin   un   determinat   pagament,   la Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no      exigeix      una      prèvia      subscripció      o   registre   d'usuari.   No   obstant   això, l'accés   a   algun   d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot   estar   condicionat   al   previ      ompliment   del   formulari   de subscripció   o   registre. A   aquests   efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes      aquelles      dades      personals      que      comuniqui   quan     ompli      el      formulari      de      subscripció      o      registre.      L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de      mantenir   tota      la      informació      facilitada      de      forma      que     respongui,      en      cada      moment,      a      la      seva      situació      actual.   Els   usuaris      seran   els      únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes     que      facin,      i      dels      perjudicis   que   l’ús   d’aquesta   informació   pugui   ocasionar   al   Centre   o   a   tercers.   Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al Centre qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari,   en   cas   de   què   hi   hagués   tal   tractament,   el   durà   a   terme   el   Centre   en     subjecció  a  la  Política  de  protecció  de  dades  de  caràcter personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir   el   permís   dels   seus   pares   o   tutors,   que   en      tot   cas   seran   els responsables   dels   seus   actes.      Això   no   obstant,   el   Centre   garanteix   la   protecció   del   menor   quant   als   continguts   adreçats   especialment   al   públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del   lloc   web,   sent   exclusiva   responsabilitat   de   l’usuari   que   hi   accedeix   a   ells   o els   utilitza.   Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en   les   pàgines   web   de   tercers   a   les   que   es   pugui   accedir   per   enllaços des   del   lloc   web.      La      presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,      no      constituint      en      cap      cas      una   invitació   a   la   contractació   de productes   o   serveis   que   s   ́ofereixin   en   el   lloc   web   de   destí.   En   cas   de   que   el   Centre   tingui   coneixement   efectiu   de   que   l'activitat   o   la   informació   a   la que   es   remet   des   de   aquests   enllaços         és         il·lícita,         constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar         bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   d ́indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de      les      diferents      pàgines      web   pertanyents      al      lloc,      així      com      dels     elements      continguts      al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter      enunciatiu      que      no      limitatiu,      el      disseny      gràfic,      codi      font,     logos,      continguts,      imatges,      textos,   gràfics,   il·lustracions,   fotografies,   bases   de   dades   i   altres   elements   que   apareixen   a   la   web),   excepte   que   s'indiqui     el      contrari,      són      titularitat      exclusiva      del      titular      del      web      o      de      tercers.      En      aquest   sentit,      el      titular   d'aquest   lloc   web   fa   expressa   reserva   de   tots   els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de   qualsevol   classe   continguts   al   lloc   web   i   les   seves   pàgines   web,   estan protegits per la Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o   comercial   a   l'usuari   sobre   els   seus   drets   de   propietat   intel·lectual   i      industrial     o      sobre      qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves   pàgines   web   i   els   serveis   que   s’hi   ofereixen.   L'usuari   únicament   i exclusivament   podrà   accedir      a      aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús      personal      i      privat,      de      manera      que      queda,      per   tant,   terminantment     prohibida      la      utilització      de      la      totalitat      o      part      dels      continguts      d'aquest      web      i      de      les   seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics      o      comercials,     la      seva      distribució,      comunicació      pública,   incloent-hi      la      modalitat      de      posada      a      disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      o     descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització,   transformació   i,   en   general,   qualsevol      altra      forma      d'explotació,      per     qualsevol      procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc      web      constitueix      una      infracció      dels      drets      de      propietat      intel·lectual      i/o     industrial  del  titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el   Centre   o   tercers   puguin   patir   com   a   conseqüència   de   l'incompliment   de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest avís legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips   informàtics   dels   usuaris   o   de   tercers   derivats   de   l'accés   a   aquest   lloc web,   perquè   aquest   accés   no   suposa   en   cap   cas   l’obligació   del   Centre   de   controlar   l’absència   de   virus,   cucs   o   qualsevol   altre   element   informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,      pàgines      o      sistemes      de      tercers   connectats   a   aquest   lloc   web   i   per   tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El   Centre   Catòlic   de   Sants      té      implantats      protocols      de      seguretat      en   Protecció      de      Dades   d’acord   amb   el   que   estableix      el      Reglament      (UE)      núm.     2016/679      del      Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d'abril   de      2016,   relatiu   a      la   protecció   de   les   persones   físiques   pel   que   fa   al   tractament      de     dades      personals      i      a      la      lliure      circulació      d'aquestes      dades      i      pel      qual      es      deroga   la      Directiva   95/46      /      CE      (Reglament      general      de   protecció      de     dades)  i la  Llei  34/2002  d'11  de  juliol  de  serveis  de  la societat de la informació i comerç electrònic. D’acord   amb   la   normativa   vigent   aplicable   en   matèria   de   protecció   de   dades,   tota   informació   rebuda   dels   usuaris   serà   tractada   amb   la   màxima confidencialitat. En   compliment   d'allò   que   preveu   la   normativa   s'informa   als   usuaris   que   les   dades   personals   que   facilitin   seran   incorporades      als      fitxers      automatitzat     dels  quals  és  titular  el Centre  i  seran  utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides. La   visita   del   lloc   web   no   implica   que   l'usuari   estigui   obligat   a   facilitar   cap   informació   sobre   el   mateix.   En   el   cas   que   l'usuari   faciliti   alguna   informació   de caràcter   personal,   les   dades   recaptades   al   lloc   web   seran   tractades   de   forma   lleial   i   lícita   amb   subjecció   a   tot   moment   als   principis   i   drets   recollits   en   la normativa de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les      cookies   són      petits      arxius      que      el      nostre      ordinador      transmet      al      seu,      però      que      no      ens      proporcionen   informació      ni      sobre      el      seu      nom,      ni     sobre      qualsevol      altra      dada      de      caràcter      personal      seu,      constant   únicament      a      l'efecte      de      funcionament,      seguretat      i      estadístiques.      Les      cookies     que      utilitzem      no      poden   llegir      dades      del      seu      ordinador      ni      llegir      les      cookies      que      existissin      en      el      seu      ordinador      d'altres      pàgines   Web.      Si      vol     pot      configurar      el      seu      navegador      perquè      li      avisi      en      pantalla      que      va      a      rebre      una      cookie.      Si   l'usuari   decideix   que   el   seu   ordinador   no   rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web. Els      servidors   i      serveis   del      proveïdor      del   Hosting      estan      allotjats   a   l’Unió      Europea,      el      qual   compleix   la   normativa   europea   en   protecció   de   les dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Responsable de les dades Nom: Centre Catòlic de Sants Adreça: c/Antoni de Capmany, 72-76 08014 Barcelona Telèfon: 933325037 Mail: info@ccsants.cat Finalitat Les   dades   que   ens   proporcioni   seran   utilitzades,   en   el   cas   de   tractar-se   d'un   soci,   amb   la   finalitat   de   gestionar   la   seva   participació   en   les   diferents activitats   del   Centre   o   gestionar   les   quotes   d'associats   o   remetre   informació   de   les   activitats   que   es   desenvolupen   al   Centre.   Les   dades   que   ens proporcioni   seran   utilitzades,   en   el   cas   de   tractar-se   d'un   grup   o   persones   que   lloguin   espais,   per   gestionar   els   contractes   de   lloguer   inclosos   els cobraments   o   remetre   informació   de   les   activitats   que   es   desenvolupen   al   Centre   Les   dades   es   conservaran   mentre   es   mantingui   la   relació   comercial   i després   de   la   finalització   de   la   mateixa,   fins   que   es   sol·liciti   la   cancel·lació   de   les   seves   dades,   amb   l'objecte   de   remetre-li   ofertes   que   poguessin   ser del seu interès i reprendre la relació comercial. Legitimació Les   dades   que   disposem   són   les   necessàries   per   prestar-li   els   serveis   que   ha   contractat   amb   la   nostra   associació,   atorgant   amb   la   matriculació   als cursos, l'autorització per a l'ús de les dades, amb la inscripció com a socis, o amb la signatura del contracte de lloguer. Destinataris Les seves dades no seran cedides a terceres empreses o persones excepte en el compliment d'obligacions fiscals. Drets Qualsevol   persona   té   dret   a   obtenir   confirmació   sobre   si   estem   tractant   les   dades   personals   que   els   concerneixin,   o   no.   Les   persones   interessades tenen   dret   a   accedir   a   les   seves   dades   personals,   així   com   a   sol·licitar   la   rectificació   de   les   dades   inexactes   o,   si   escau,   sol·licitar   la   seva   supressió quan,   entre   altres   motius,   les   dades   ja   no   siguin   necessàries   per   a   les   finalitats   que   van   ser   recollides.   En   determinades   circumstàncies,   els interessats   podran   sol·licitar   la   limitació   del   tractament   de   les   seves   dades,   en   aquest   cas   únicament   els   conservarem   el   termini   pel   qual   ens   vegem obligats   sobre   la   base   de   la   legislació   vigent.   En   determinades   circumstàncies   i   per   motius   relacionats   amb   la   seva   situació   particular,   els   interessats podran   oposar-se   al   tractament   de   les   seves   dades.   La   nostra   entitat   deixarà   de   tractar   les   dades,   llevat   per   motius   legítims   imperiosos,   o   l'exercici   o la   defensa   de   possibles   reclamacions.   Vostè   pot   exercir   els   seus   drets   d'accés,   rectificació   o   cancel·lació.   Si   no   desitja   rebre   comunicacions promocionals   de   la   nostra   entitat   per   algun   o   tots   els   mitjans   de   comunicació,   pot   comunicar   el   seu   desig   d'oposar-se   a   la   finalitat   de   promoció   dels nostres   productes   i   serveis,   la   qual   cosa   no   anirà   en   detriment   de   mantenir   la   fi   de   gestionar   els   expedients   jurídics   en   curs.   Vostè   podrà   sol·licitar   la portabilitat   de   les   seves   dades,   si   així   ho   estima   convenient   a   una   altra   entitat   de   formació.   En   l'exercici   dels   drets   precedents   pot   dirigir-se   per   mail   a info@ccsants.cat   o   a   les   nostres   oficines,   aportant   sempre   una   còpia   del   seu   DNI.   La   resposta   a   l'exercici   dels   drets   es   realitzarà   al   domicili   que   figuri en   els   contractes   subscrits   amb   la   nostra   entitat.   En   cas   que   no   atenguem   a   l'exercici   de   drets   expressats   en   aquest   apartat,   vostè   està   facultat   per acudir   o   presentar   una   reclamació   davant   l'agència   de   protecció   de   dades,      Disposa   de   tota   la   informació   a   l'efecte   d'aquesta   reclamació   a   la   pàgina www.agpd.es . Procedència de les dades Les   dades   que   disposem   són   les   que   ens   van   ser   proporcionades   en   el   moment   de   la   contractació   dels   nostres   serveis,   així   com   les   dades   derivades de les gestions realitzades en el seu nom.
scripts para webamsters
Entitat declarada d’Utilitat Pública Creu de Sant Jordi 2003
AVÍS LEGAL
Centre Catòlic de Sants   C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)  08014  Barcelona    Tel. 93 3325037    info@ccsants.cat
1.TITULARITAT DEL LLOC WEB En   compliment   amb   el   deure   informació   general   recollit   en   l'article   10   de   la Llei   34/2002,   d'11   de   juliol,   de      Serveis      de      la      Societat      de      la      Informació      i     del      Comerç      Electrònic,      que      els      prestadors      de      serveis      de      la   societat   de   la informació   estan   obligats   a   posar   a   disposició   dels   consumidors   i   usuaris,   a continuació es reflecteixen els següents dades: El   titular   d’aquest   lloc   web   és   lel   Centre   Catòlic   de   Sants   (d’ara   endavant   “el Centre”)   amb      domicili      a      Antoni   de   Capmany,   72-76      08014   de   Barcelona. CIF    R0800198D.    Telèfon    de    contacte    933325037.    Adreça    de    contacte        info@ccsants.cat 2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ A   través   de   les   presents   condicions   (d'ara   endavant   “avís      legal”)   es   pretén regular   l'accés   i   l'ús   i,   en   general,   la   relació   entre   aquest   lloc   web   accessible   a l'adreça  www.ccsants.cat    i   els usuaris. La   utilització   del   lloc   web,   per   part   d’un   tercer,   li   atribueix   la   condició   d’usuari,   i suposa   l'acceptació   plena   per   l’esmentat   usuari   de   totes   i   cada   una   de   les condicions que s’incorporen en el present avís legal. Aquest   lloc   web   ha   estat   creat   i   dissenyat   per   donar   a   conèixer   i   permetre l’accés    general    de    tots    els    usuaris    d’Internet,    a    la    informació    i    activitats pròpies o de tercers, oferts pel Centre. El   Centre   pot   oferir   a   través   del   lloc   web,   serveis   o   productes   que   es   podran trobar   sotmesos   a   unes   condicions      particulars      pròpies      que,      segons      els     casos,      substitueixen,      completen      i/o      modifiquen      les   presents   condicions,   i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret. El   Centre   es      reserva      la      facultat      de      realitzar,      en      qualsevol      moment      i     sense      necessitat      de      cap      preavís,   qualsevol   modificació      o   actualització   dels continguts   i   serveis   ,   de   les   condicions   d’aquest   avís   legal   i,   en   general,      de     quants      elements      integrin      el      disseny      i      configuració      del      seu      lloc      web.   Per     tant,      cada      cop   que   l'usuari   accedeixi   al   lloc   web   haurà   de   llegir   atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat. 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ L’usuari    es    compromet    a    utilitzar    el    web,    els    continguts    i    els    serveis    de conformitat   amb   la   llei,   el   present   avís   legal,   els   bons   costums   i   l’ordre   públic. De    la    mateixa    manera,    l’usuari    s’obliga    a    no    utilitzar    el    lloc    web    o    els continguts   i   serveis   que   es   prestin   a   través   d’aquest      amb      fins      o      efectes     il·lícits      o      contraris      al   contingut   del   present   avís   legal,   lesius   dels   interessos   o drets    de    tercers,    o    que    d’alguna    manera    puguin    danyar,        inutilitzar        o      deteriorar      el   web      o      els      seus      serveis,      o      impedir      una      normal      utilització     del web  per part d’altres usuaris. Així    mateix,    l’usuari    es    compromet    expressament    a    no    destruir,    alterar, inutilitzar   o,   de   qualsevol   altra   manera,   danyar   les   dades,   els   programes   o   els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web. L’usuari   es   compromet   a   no   obstaculitzar   l’accés   d'altres   usuaris   al   servei d’accés   mitjançant   el   consum   massiu   dels   recursos   informàtics   a   través   dels quals   el   titular   del   lloc   web   presta   el   servei,   així   com   a   no   realitzar   accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari    es    compromet    a    no    introduir    programes,    virus,    macros,    applets, controls   Activex   o   qualsevol   altre   dispositiu   lògic   o   seqüència   de   caràcters que   causin   o   siguin   susceptibles   de   causar   qualsevol   tipus   d'alteració   en   els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers. Els   usuaris   poden   accedir   de   forma   gratuïta   i   lliure   al   lloc   web.   En   cas   que   hi hagi    productes    o    serveis    que    requereixin    un    determinat    pagament,    la Federació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. Amb      caràcter      general,      l'accés      a      la      informació      i      utilitats      del      lloc      web   no     exigeix      una      prèvia      subscripció      o   registre   d'usuari.   No   obstant   això,   l'accés   a algun   d'aquests   serveis   o   productes   que   s'ofereixen   a   través   del   lloc   web   pot estar   condicionat   al   previ      ompliment   del   formulari   de   subscripció   o   registre. A aquests   efectes,      l'usuari      garanteix      l'autenticitat      i      la      veracitat      de      totes     aquelles      dades      personals      que      comuniqui   quan      ompli      el      formulari      de     subscripció      o      registre.      L'usuari      es      compromet      i      responsabilitza      de     mantenir   tota      la      informació      facilitada      de      forma      que      respongui,      en      cada     moment,        a        la        seva        situació        actual.    Els    usuaris        seran    els        únics      responsables      de      les      manifestacions      falses      o      inexactes      que      facin,      i      dels     perjudicis   que   l’ús   d’aquesta   informació   pugui   ocasionar   al   Centre   o   a   tercers. Igualment,   els   usuaris   es   comprometen   a   notificar   al   Centre   qualsevol   canvi que    es    pugui    produir,    en    relació    a    la    informació    i    les    dades    personals comunicades. El   tractament   de   les   dades   de   caràcter   personal   subministrades   per   l'usuari, en    cas    de    què    hi    hagués    tal    tractament,    el    durà    a    terme    el    Centre    en      subjecció      a      la      Política      de      protecció      de      dades      de      caràcter   personal continguda en aquest lloc web. Menors d’edat Quant   als   menors   d'edat   que   vulguin   fer   ús   d'aquest   lloc   web   hauran   de   tenir el   permís   dels   seus   pares   o   tutors,   que   en      tot   cas   seran   els   responsables dels   seus   actes.      Això   no   obstant,   el   Centre   garanteix   la   protecció   del   menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar. Contingut del lloc web i enllaços El   Centre   no   es   responsabilitza   del   mal   ús   que   es   realitzi   dels   continguts   del lloc   web,   sent   exclusiva   responsabilitat   de   l’usuari   que   hi   accedeix   a   ells   o   els utilitza.   Tampoc   assumeix   cap   responsabilitat   per   la   informació   continguda   en les   pàgines   web   de   tercers   a   les   que   es   pugui   accedir   per   enllaços   des   del lloc   web.      La      presència      d   ́aquests      enllaços      tenen      una      finalitat      informativa,     no      constituint      en      cap      cas      una   invitació   a   la   contractació   de   productes   o serveis   que   s   ́ofereixin   en   el   lloc   web   de   destí.   En   cas   de   que   el   Centre   tingui coneixement   efectiu   de   que   l'activitat   o   la   informació   a   la   que   es   remet   des   de aquests   enllaços         és         il·lícita,         constitutiva         de         delicte         o         pot         lesionar        bens         o         drets         de         tercers         susceptibles   d   ́indemnització,   actuarà   amb   la diligència   necessària   per   suprimir   o   inutilitzar   l'enllaç   corresponent   amb   la major brevetat possible. 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots      els      drets      de      propietat      industrial      i   intel·lectual   d'aquest      lloc      web      i      de     les      diferents      pàgines      web   pertanyents      al      lloc,      així      com      dels      elements     continguts      al      lloc      i      a      les      seves      pàgines      web      (inclosos,      amb   caràcter     enunciatiu        que        no        limitatiu,        el        disseny        gràfic,        codi        font,        logos,      continguts,        imatges,        textos,    gràfics,    il·lustracions,    fotografies,    bases    de dades   i   altres   elements   que   apareixen   a   la   web),   excepte   que   s'indiqui      el     contrari,      són      titularitat      exclusiva      del      titular      del      web      o      de      tercers.      En     aquest   sentit,      el      titular   d'aquest   lloc   web   fa   expressa   reserva   de   tots   els drets. Igualment,   tots   els   noms   comercials,   dominis,   marques   o   signes   distintius   de qualsevol    classe    continguts    al    lloc    web    i    les    seves    pàgines    web,    estan protegits per la Llei. El   Centre   no   concedeix   cap   tipus   de   llicència   o   autorització   d'ús   públic   i/o comercial   a   l'usuari   sobre   els   seus   drets   de   propietat   intel·lectual   i      industrial     o      sobre      qualsevol      altre      dret      relacionat      amb      aquest   lloc   web,   les   seves pàgines     web     i     els     serveis     que     s’hi     ofereixen.     L'usuari     únicament     i exclusivament   podrà   accedir      a      aquests      elements      i      serveis      per      al      seu      ús     personal      i      privat,      de      manera      que      queda,      per   tant,   terminantment     prohibida      la      utilització      de      la      totalitat      o      part      dels      continguts      d'aquest      web     i      de      les   seves      pàgines      web      amb      propòsits   públics      o      comercials,      la      seva     distribució,      comunicació      pública,   incloent-hi      la      modalitat      de      posada      a     disposició,      així      com      la      seva      modificació,      alteració      o      descompilació   tret que   per   a   això   es   compti   amb   el   consentiment   exprés   i   per   escrit   del   titular   del web . Per   això,   l’usuari   reconeix   que   la   reproducció,   distribució,   comercialització, transformació    i,    en    general,    qualsevol        altra        forma        d'explotació,        per      qualsevol      procediment,      del      total      o      de      part      dels      continguts   d'aquest      lloc     web      constitueix      una      infracció      dels      drets      de      propietat      intel·lectual      i/o     industrial  del  titular del lloc web o del titular d’aquests. 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT Els   usuaris   respondran   dels   danys   i   perjudicis   de   qualsevol   naturalesa   que   el Centre    o    tercers    puguin    patir    com    a    conseqüència    de    l'incompliment    de qualsevol   de   les   disposicions   estipulades   en   aquest   avís   legal   o   en   el   seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació. El   Centre   no   es   responsabilitza   dels   danys   i   perjudicis   produïts   en   els   equips informàtics   dels   usuaris   o   de   tercers   derivats   de   l'accés   a   aquest   lloc   web, perquè   aquest   accés   no   suposa   en   cap   cas   l’obligació   del   Centre   de   controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. El   Centre      no      es      responsabilitza   dels      continguts      i      serveis      dels      enllaços,     pàgines      o      sistemes      de      tercers   connectats   a   aquest   lloc   web   i   per   tant,   no es     fa     responsable     pels     danys     produïts     per     la     il·licitud,     qualitat, desactualització, indisponiblitat , error o inutilitat dels mateixos. 6. POLÍTICA DE PRIVACITAT El   Centre   Catòlic   de   Sants      té      implantats      protocols      de      seguretat      en Protecció      de      Dades   d’acord   amb   el   que   estableix      el      Reglament      (UE)      núm.     2016/679      del      Parlament   Europeu   i   del   Consell,   de   27   d'abril   de      2016,   relatiu a      la   protecció   de   les   persones   físiques   pel   que   fa   al   tractament      de      dades     personals      i      a      la      lliure      circulació      d'aquestes      dades      i      pel      qual      es      deroga la      Directiva   95/46      /      CE      (Reglament      general      de   protecció      de      dades)      i   la     Llei      34/2002      d'11      de      juliol      de      serveis      de      la   societat   de   la   informació   i comerç electrònic. D’acord   amb   la   normativa   vigent   aplicable   en   matèria   de   protecció   de   dades, tota     informació     rebuda     dels     usuaris     serà     tractada     amb     la     màxima confidencialitat. En   compliment   d'allò   que   preveu   la   normativa   s'informa   als   usuaris   que   les dades   personals   que   facilitin   seran   incorporades      als      fitxers      automatitzat     dels      quals      és      titular      el   Centre      i      seran      utilitzades   exclusivament   per   la finalitat per a la qual han estat recollides. La   visita   del   lloc   web   no   implica   que   l'usuari   estigui   obligat   a   facilitar   cap informació   sobre   el   mateix.   En   el   cas   que   l'usuari   faciliti   alguna   informació   de caràcter   personal,   les   dades   recaptades   al   lloc   web   seran   tractades   de   forma lleial   i   lícita   amb   subjecció   a   tot   moment   als   principis   i   drets   recollits   en   la normativa de protecció de les dades personals. Ús de cookies Les      cookies   són      petits      arxius      que      el      nostre      ordinador      transmet      al      seu,     però      que      no      ens      proporcionen   informació      ni      sobre      el      seu      nom,      ni      sobre     qualsevol      altra      dada      de      caràcter      personal      seu,      constant   únicament      a     l'efecte      de      funcionament,      seguretat      i      estadístiques.      Les      cookies      que     utilitzem      no      poden   llegir      dades      del      seu      ordinador      ni      llegir      les      cookies     que      existissin      en      el      seu      ordinador      d'altres      pàgines   Web.      Si      vol      pot     configurar      el      seu      navegador      perquè      li      avisi      en      pantalla      que      va      a      rebre     una      cookie.      Si   l'usuari   decideix   que   el   seu   ordinador   no   rebi   aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web. Els      servidors   i      serveis   del      proveïdor      del   Hosting      estan      allotjats   a   l’Unió     Europea,      el      qual   compleix   la   normativa   europea   en   protecció   de   les   dades personals. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Responsable de les dades Nom: Centre Catòlic de Sants Adreça: c/Antoni de Capmany, 72-76 08014 Barcelona Telèfon: 933325037 Mail: info@ccsants.cat Finalitat Les   dades   que   ens   proporcioni   seran   utilitzades,   en   el   cas   de   tractar-se   d'un soci,   amb   la   finalitat   de   gestionar   la   seva   participació   en   les   diferents   activitats del   Centre   o   gestionar   les   quotes   d'associats   o   remetre   informació   de   les activitats   que   es   desenvolupen   al   Centre.   Les   dades   que   ens   proporcioni seran   utilitzades,   en   el   cas   de   tractar-se   d'un   grup   o   persones   que   lloguin espais,   per   gestionar   els   contractes   de   lloguer   inclosos   els   cobraments   o remetre   informació   de   les   activitats   que   es   desenvolupen   al   Centre   Les   dades es   conservaran   mentre   es   mantingui   la   relació   comercial   i   després   de   la finalització   de   la   mateixa,   fins   que   es   sol·liciti   la   cancel·lació   de   les   seves dades,   amb   l'objecte   de   remetre-li   ofertes   que   poguessin   ser   del   seu   interès   i reprendre la relació comercial. Legitimació Les   dades   que   disposem   són   les   necessàries   per   prestar-li   els   serveis   que   ha contractat   amb   la   nostra   associació,   atorgant   amb   la   matriculació   als   cursos, l'autorització   per   a   l'ús   de   les   dades,   amb   la   inscripció   com   a   socis,   o   amb   la signatura del contracte de lloguer. Destinataris Les   seves   dades   no   seran   cedides   a   terceres   empreses   o   persones   excepte en el compliment d'obligacions fiscals. Drets Qualsevol   persona   té   dret   a   obtenir   confirmació   sobre   si   estem   tractant   les dades   personals   que   els   concerneixin,   o   no.   Les   persones   interessades   tenen dret   a   accedir   a   les   seves   dades   personals,   així   com   a   sol·licitar   la   rectificació de   les   dades   inexactes   o,   si   escau,   sol·licitar   la   seva   supressió   quan,   entre altres   motius,   les   dades   ja   no   siguin   necessàries   per   a   les   finalitats   que   van ser    recollides.    En    determinades    circumstàncies,    els    interessats    podran sol·licitar    la    limitació    del    tractament    de    les    seves    dades,    en    aquest    cas únicament   els   conservarem   el   termini   pel   qual   ens   vegem   obligats   sobre   la base   de   la   legislació   vigent.   En   determinades   circumstàncies   i   per   motius relacionats   amb   la   seva   situació   particular,   els   interessats   podran   oposar-se   al tractament   de   les   seves   dades.   La   nostra   entitat   deixarà   de   tractar   les   dades, llevat   per   motius   legítims   imperiosos,   o   l'exercici   o   la   defensa   de   possibles reclamacions.    Vostè    pot    exercir    els    seus    drets    d'accés,    rectificació    o cancel·lació.   Si   no   desitja   rebre   comunicacions   promocionals   de   la   nostra entitat   per   algun   o   tots   els   mitjans   de   comunicació,   pot   comunicar   el   seu   desig d'oposar-se   a   la   finalitat   de   promoció   dels   nostres   productes   i   serveis,   la   qual cosa   no   anirà   en   detriment   de   mantenir   la   fi   de   gestionar   els   expedients jurídics   en   curs.   Vostè   podrà   sol·licitar   la   portabilitat   de   les   seves   dades,   si així   ho   estima   convenient   a   una   altra   entitat   de   formació.   En   l'exercici   dels drets   precedents   pot   dirigir-se   per   mail   a   info@ccsants.cat   o   a   les   nostres oficines,   aportant   sempre   una   còpia   del   seu   DNI.   La   resposta   a   l'exercici   dels drets   es   realitzarà   al   domicili   que   figuri   en   els   contractes   subscrits   amb   la nostra   entitat.   En   cas   que   no   atenguem   a   l'exercici   de   drets   expressats   en aquest   apartat,   vostè   està   facultat   per   acudir   o   presentar   una   reclamació davant   l'agència   de   protecció   de   dades,      Disposa   de   tota   la   informació   a l'efecte d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es . Procedència de les dades Les   dades   que   disposem   són   les   que   ens   van   ser   proporcionades   en   el moment   de   la   contractació   dels   nostres   serveis,   així   com   les   dades   derivades de les gestions realitzades en el seu nom.
AVÍS LEGAL
C/Antoni de Capmany, 72-76 (cantonada Jocs Florals)   08014  Barcelona    Tel. 93 3325037      info@ccsants.cat